Algemene Voorwaarden S&CI

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met welke opdrachtnemer een overeenkomst tot het verrichten van een opdracht heeft gesloten. b. Opdrachtnemer: S&CI of gelieerde partij.

Artikel 2 Reikwijdte
Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van een opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 3 Grondslag offerte
Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdracht gever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 4 Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
4.2 Prijsopgaven zijn gesteld in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.3 Latere wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever kunnen wijzigingen van de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben.

Artikel 5 Opdrachtaanvaarding
Aanvaarding van de opdracht kan plaats vinden via e mail en schriftelijke via de post. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid
De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van de opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 7 Ter beschikking stelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
7.1 Om uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle docmenten en gegevens die de opdrachtnemer nodig heeft.
7.2 Dit geld ook voor de ter beschikstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij werkzaamheden van de opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.
7.3 Als de opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en –des gewenst- een fax en/of datanetaansluiting.
7.4 Opdrachtgever zal opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de opdracht uit te voeren.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door te kort koming wordt beperkt tot het bedrag dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
8.2 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het gefactureerde bedrag over de laatste zes maanden.

Artikel 9 Annulering
Indien de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden annuleert zal opdrachtgever een deel van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Annulering kan alleen schriftelijk plaats vinden. Bij annulering binnen:
A. 1 maand zal 100% verschuldigd zijn.
B. 2 maanden zal 75% verschuldigd zijn.
C. 3 maanden zal 50% verschuldigd zijn. Indien opdrachtnemer namens opdrachtgever verplichtingen is aangegaan jegens derden zijn de eventuele annulering kosten voor rekening van opdrachgever.

Artikel 10 Verschuiving door de opdrachtgever
10.1 Indien opdrachtgever aangegane verplichtingen wenst te verschuiven is dit mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de opdracht. De wenselijkheid van verschuivingen zullen door opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.
10.2 Vindt de verschuiving binnen de maand voor afgesproken begin datum dan is opdrachtgever 500 euro per trainer/medewerker per dag deel verschuldigd. 10.3 Indien opdrachtnemer namens opdrachtgever verplichtingen is aangegaan jegens derden zijn de eventuele annulering kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van enge verplichting redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij opdrachtnemer.
11.2 In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, dan zal elke partij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor de toekomstige werkzaamheden mogen ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Opdrachtnemer heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed ontrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmert wordt. Mocht opdrachtnemer tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft opdrachtnemer recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. Opdrachtnemer zal geen schadevergoeding betalen.

Artikel 13 Facturatie
13.1 Bij werkzaamheden waarbij opdrachtnemer meerdere dagen ingezet is bij de opdrachtgever vindt facturatie achteraf plaats en wel eenmaal per maand.
13.2 Bijeenkomsten (zoals cursussen en soortgelijke bijeenkomsten) die opdrachtnemer namens opdrachtgever uitvoert zullen na afloop worden gefactureerd.
13.3 Deelname aan cursussen met losse inschrijvingen zullen na inschrijving worden gefactureerd.

Artikel 14 Betaling
14.1 Opdrachtgever zal de factuur binnen 14 dagen betalen.
14.2 Wordt de betalingstermijn van 14 dagen overschreden dan zal het factuurbedrag met 2% worden verhoogd.
14.3 Bij betaling later dan een maand na het uitbrengen van de factuur zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
14.4 Indien betaling achterwege blijft, kan opdrachtnemer de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden opschorten.
14.5 Indien de opdrachtgever (een deel van) zijn verplichtingen niet nakomt, dan komen, alle (buiten) gerechtelijke kosten ter voldoening, voor zijn rekening.

Artikel 15 Inflatiecorrectie
Opdrachtnemer heeft het recht om jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen op de prijzen van de producten en diensten die worden uitgevoerd. Dit is ook van toepassing op de eerder afgesloten opdrachten, welke in dat jaar zullen worden uitgevoerd.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 17 Wijziging van de overeenkomst
Wijziging van de overeenkomst is slechts bindend, indien deze wijziging door partijen schriftelijk is overeengekomen in de vorm van een aanvullende opdrachtbevestiging. Deze aanvullende opdrachtbevestiging maakt deel uit van de bestaande overeenkomst en vormt daarmede een geheel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 18 Datum inwerkingtreding
Deze Algemene Voorwaarden treden zijn van kracht vanaf 1 mei 2006.

Sales and Communication Improvement
Waalre
1 mei 2006